SACMI MACHINERY (FOSHAN NANHAI) CO., LTD.ZIBO BRANCH

No. 2-15, Central Area, Luzhong Machinery City, - No.111 Changguo Road, Zhangdian District,  Postal Code 255063, Zibo Shandong Province - CN
Phone: +86-533-6723099 - Fax: +86-533-6723499 - Email: yan_zong@sacmi.cn